Karitas – župnije Ribnica (ŽK)   Župnijska Karitas Ribnica Škrabčev trg 15 1310 Ribnica   Sedež ŽK: župnišče   Poslovni račun: 02321-0092165573 Davčna številka: 57119708     ŽK je cerkvena ustanova, ki jo je ustanovil župnik leta 1992. Je sestavni del ŠK, s katero načrtuje svojo dejavnost in letno poroča o svojem delu. ŽK vodi tajnik, odgovarja pa ustanovitelj. ŽK sestavljajo prostovoljci, ki imajo posluh za karitativno dejavnost in predstavniki različnih skupin. Evidentiranih je 20 prostovoljcev, od tega jih je v ožjem odboru 7. Ostali so več ali manj aktivni.     Organi ustanove so: - občni zbor - tajništvo 5-7članov - tajnik: Dragica Petelin - blagajnik: Marija Klun     Člani tajništva se sestajamo vsak prvi ponedeljek v mesecu. Na teh sejah rešujemo prošnje ljudi v stiski, načrtujemo delo za tekoči mesec, vsak ponedeljek izvajamo dežurstvo med 9-10 uro v župnišču. Vodimo pogovore, svetujemo po svojih sposobnostih, razdeljujemo redno prehrambene pakete. Odkrivamo ljudi, ki so pomoči potrebni preko CSD, šole in patronažne službe. V tajništvu skrbimo za strokovno usposabljanje članov in njihovo duhovno rast v okviru ŽK in ŠK. Organiziramo obiske v domu starejših občanov, VDC in bivalni enoti, ter poskrbimo za obdaritev. Organiziramo srečanje za starejše, bolne in invalide s sveto mašo in družabnim srečanjem.   Organiziramo srečanje molitvenih skupin treh župnij: Sv. Gregor, Dolenja vas in Ribnica v cerkvi Marijinega imena v Goriči vasi s sveto mašo in družabnim srečanjem.   FINANČNA SREDSTVA pridobivamo preko dveh nabirk v cerkvi, darov posameznikov, lastnega dela, občine, podjetja Inoterm in Spar. Udeležimo se tudi Klica dobrote na radiu Univox.   O delu ŽK obveščamo ŠK, občni zbor, ustanovitelja in širšo javnost.   O DOGODKIH vas bomo obveščali pravočasno preko obvestil v Ribniškem Sejalcu in Župnijski spletni strani.http://zupnija-ribnica.rkc.si/index.php/content/display/486